1
1
www.aquatec-bg.com > За нас > Политика ISO 9001

Политика ISO 9001

ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА АКВАТЕК  ЕООД

 

Ръководството на АКВАТЕК  ЕООД съзнава, че просперитетът на фирмата и нейната стабилност зависят от нейните клиенти. Затова поставя клиента в центъра на вниманието на всички сътрудници на фирмата. Ние схващаме клиента като наш партньор и затова всеки наш сътрудник се стреми да удовлетворява изискванията и очакванията на клиентите ни.

 

Ръководството на АКВАТЕК  ЕООД съзнава, че качествени услуги могат да се създават само с добре подготвени и мотивирани сътрудници. Само мотивирани съ­труд­ници могат да удовлетворяват изискванията и очакванията на клиентите. Само мотивираните сътрудници ще се стремят да запазят работните си места и да осигурят просперитета на фирмата, в която работят. Затова ръководството ще гарантира интересите на своите работници и служители чрез:

 

Ръководството на АКВАТЕК  ЕООД защитава и ин­­те­ресите на фирмата. То се стреми да развива стопанствеността и увеличава печалбите на фирмата. Ръководството се стреми да осигурява стабилно управление и перспективи за развитие на фирмата.

 

Ръководството на АКВАТЕК  ЕООД изгражда политика на коректни и взаимно изгодни отношения със своите доставчици. Наш водещ принцип е да работим с качествени материали, добри проекти и нови технологии. Поради това имаме високи изисквания към нашите доставчици и държим да изграждаме с тях дълготрайни отношения на партньорство и взаимно доверие.

 

Ръководството на АКВАТЕК  ЕООД има активна обществена позиция и се отнася отговорно към опазването на околната среда, съблюдавайки всички законови и нормативни изисквания чрез изградената система в съответствие със стандарта ISO 14001:

 

Ръководството на АКВАТЕК  ЕООД и сътрудниците й се стремят да откриват непрекъснато възможности за подобряването на дейността във фирмата по отношение на осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

 

Ръководството на АКВАТЕК  ЕООД гарантира, че изложените по-горе принципи са из­вестни на всички работници и служители на фирмата, че те разбират техния смисъл и зна­чение и се стремят да изпълняват поставените им задачи в съответствие с те­зи принципи.