1
1
www.aquatec-bg.com > Блог > Басейни > Основно оборудване > Филтрация > Технологии за механично пречистване на водата на басейните

Технологии за механично пречистване на водата на басейните

Във връзка с технологията на отвеждане водата на басейна до филтриращата система басейните са два вида:

със скимери и с преливен улей.

 

При първия тип басейни (със скимери ), водата се засмуква чрез скимери, които са разположени по периметъра. В този случай водното ниво се намира 15 см по – ниско от борда и плочника около басейна. Броят на скимерите се определя в зависимост от дебита на подбраната филтрираща група, както и от водния обем на басейна. Важно е броят и разположението на скимерите да се определи много прецизно, за да не се получават големи „мъртви зони”/места, където се задържат листа и др./.

 

                Басейн със скимери   Басейн с преливен улей

                                           Басейн със скимери                                                               Басейн с преливен улей

 

При басейните с преливен улей водното ниво е наравно с нивото на плочника около басейна. Така се създава една визия за обща повърхност. Водата прелива в канал /преливен улей/, който е разположен по периметъра на басейна. Желателно е този канал да се разположи по целия периметър, но може да се направи и само на определени участъци. Водата от улея постъпва в така наречения компенсаторен / буферен / резервоар, откъдето тя се засмуква от филтриращата група. Добре е резервоарът и техническото помещение да се разположат до самия басейн.

 

Басейните със скимери са по–ниска инвестиция в сравнение с басейните с преливен улей. Самият басейн се изгражда по-лесно, тъй като не се прави резервоар. Друго тяхно предимство лесната поддръжка по време на експлоатацията им.

Недостатък на басейните със скимери е, че при тях се прави външна тръбна разводка около стените на басейна. Това създава предпоставки за евентуално скъсване на тръба при ползването на басейна. Друг недостатък е ,че колкото и добре да са разположени скимерите, винаги има места, където могат да се получат „ мъртви зони ”. При вече съществуващи басейни, за които при изграждането им не е предвидена филтърна инсталация удачен вариант е да се монтира моноблок. При това се спестява направата на филтърно помещение.

 

Басейните с преливен улей имат по-естетична визия. Друго тяхно преимущество е равномерно преливане на водата и липса на „мъртви зони”. При тях има възможност за автоматично доливане на загубената вода при изпаренията и промивката на филтрите.

При басейните с преливан улей се изисква изграждане на компенсаторен резервоар, което вдига цената на СМР (строително-монтажни работи). Желателно е да има възможност за гравитачно оттичане на резервоара. При тях е необходимо да се направи много добра нивелация на предния винкел, от където прелива басейна, за да се осигури равномерното преливане на водата.

Интересен вид басейни са тези с преливен ръб тип „INFINITY”. При тях се получава много добро архитектурно решение създаващо илюзията за безкрайност. Постига се чрез преливане на водата само в определен участък и на по – ниско ниво. Преливният участък се проектира така, че визуално да се слива с хоризонта. Такъв тип басейни са подходящи при терени с голяма денивелация и красива гледка.

 Басейн „INFINITY”

  Басейн „INFINITY”