052 57 50 57

POLITICA SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT

ÎN CADRUL AQUATEC Ltd.

Ръководството на фирмата съзнава, че просперитета и стабилността ни зависят от качественото обслужване на нашите клиенти. Ние поставяме клиента в центъра на вниманието на всички сътрудници на фирмата.

За тази цел Ръководството на фирмата е внедрило Интегрирана система за управление съгласно БДС ISO 9001:2015, БДС ISO 14001:2015, БДС ISO 45001:2018.

Ръководството на фирмата е убедено, че за развитие на бизнеса в желаната от нас посока е задължително поддържане и непрекъснато подобряване на Интегрираната система за управление, съгласно контекста и мислене основано на риска. За постигане и поддържане на високи стандарти в извършваната от нас дейност, която е в широк сегмент клиенти, се изисква система за управление, даваща пълна гаранция за безопасност, ефективност, конкурентноспособност и качество. Наша основна цел е действия, гарантиращи: удовлетворяване изискванията за здраве и безопасност при работа и опазване на околната среда, при постоянно съответствие със законовите и други нормативни изисквания.

Ръководството на фирмата съзнава, че тези цели се постигат само с добре подготвени и мотивирани сътрудници. Само с мотивирани сътрудници могат да удовлетворяват изискванията на клиентите. Само мотивираните сътрудници ще се стремят да запазят работните си места и да осигурят просперитета на фирмата ни. За това ръководството ще гарантира интересите им чрез:

– адекватно заплащане на труда, съобразно постигнатите резултати;

– осигуряване на здравословна, безопасна и добра работна среда;

– възможности за обучение и повишаване на квалификацията;

– стимулиране на инициативността и добрият микроклимат във фирмата;

– изискване от всички свои работещи да влагат максимум усилия, старание, инициативност и отговорност при изпълнение на трудовите задължения.

Ръководството на фирмата защитава и интересите на собствениците. То се стреми да развива стопанствеността и да увеличава печалбите на фирмата. Ръководството се стреми да осигурява стабилно управление и перспективи за развитие.
Ръководството на фирмата изгражда политика на коректни и взаимно изгодни отношения с доставчиците. Наш водещ принцип е да работим с качествени материали, добри проекти и нови технологии. Поради това имаме високи изисквания към нашите доставчици и държим да изграждаме с тях дълготрайни отношения на партньорство и взаимно доверие.

Ръководството на фирмата има активна обществена позиция и се отнася отговорно към опазването на околната среда, съблюдавайки всички законови и нормативни изисквания като:

– извършваме непрекъснато наблюдение и правим оценка на аспектите на околната среда минимум веднъж годишно и при всяка промяна в технологията на работа и нормативната база;

– управляваме стриктно и ефективно въздействието върху факторите на околната среда, което оказваме с нашата дейност;

– следим и идентифицираме потенциалните рискове от нежелано въздействие върху околната среда и извършваме стриктен контрол върху това;

– имаме отговорно отношение към формираните от нашата дейност отпадъци и осигуряваме тяхното рециклиране или обезвреждане чрез фирми партньори;

– грижим се да осигуряваме максимално добри условия за ефективно използване на енергията и природните ресурси;

– поставяме си ежегодни цели за подобряване на Системата за управление на околната среда и се грижим всички сътрудници да са информирани и ангажирани с тяхното постигане.

Ръководството на фирмата и работещите се стремят да откриват непрекъснато възможности за подобряване дейността по отношение на здравето и безопасността при работа, като:

– извършваме периодична оценка на рисковете по отношение на безопасността и здравето и предприемаме необходимите мерки за елиминиране на опасностите и намаляване на риска с цел предотвратяване злополуки, инциденти и увреждане здравето на нашите работници и служители;

– осигуряваме на нашите работници и служители защитена и безопасна работна среда и всички необходими лични предпазни средства;

– стриктно спазваме законодателните изисквания по отношение на здравословните и безопасни условия на труд;

– извършваме периодичен мониторинг на Системата за безопасност и здраве и предприемаме мерки за осигуряване на всички необходими изисквания;

– поставяме си ежегодни цели за подобряване на Системата за здраве и безопасност при работа и се грижим всички сътрудници да са информирани и ангажирани към тяхното постигане.

Ръководството на фирмата насърчава своите работници и служители да съобщават за опасни ситуации, за да могат да се предприемат своевременно мерки. Работниците и служителите имат право да напуснат мястото при наличие на опасност и са длъжни да информират ръководството незабавно.

Спазването на Политиката по управление на качеството, околната среда и безопасните условия при работа се осигурява чрез ежегодно поставяне на конкретни измерими цели, за да се постигне ефективност на всички нива.

Ръководството на фирмата гарантира, че изложените по-горе принципи са известни на всички сътрудници на фирмата, че те разбират техния смисъл и значение и се стремят да изпълняват поставените им задачи в съответствие с тези принципи

ro_RORO