052 57 50 57

ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ

НА АКВАТЕК ООД

Ръководството на  АКВАТЕК ООД съзнава, че просперитетът на фирмата и нейната стабилност зависят от качественото обслужване на нейните клиенти. Ние поставяме клиента в центъра на вниманието на всички сътрудници на фирмата.

За тази цел Ръководството на  АКВАТЕК ООД е внедрило Интегрирана система за управление.

Ръководството на  АКВАТЕК  OOД е убедено, че:

За развитие на бизнеса в желаната от Нас посока е задължително поддържане и непрекъснато подобряване на Интегрираната система за управление, съгласно контекста на организацията и мислене основано на риска, заложено в цялата ѝ структура   –

БДС ISO 9001:2015, БДС ISO 14001:2015, БДС ISO 45001:2018.

За постигане и поддържане на високи стандарти на продуктите ни, които са използвани от широк сегмент клиенти, се изисква Система за управление, даваща пълни гаранции за безопасност, ефективност, конкурентноспособност и качество.

Наша основна цел е стратегия и действия, гарантиращи удовлетворяване изискванията за Здраве и безопасност при работа и дейности, гарантиращи опазване на околната среда, както и  постигане на постоянно съответствие със законовите и други нормативни изисквания.

Ръководството на  АКВАТЕК ООД съзнава, че тези цели се постигат само с добре подготвени и мотивирани сътрудници. Само мотивирани сътрудници могат да удовлетворяват изискванията и очакванията на клиентите. Само мотивираните сътрудници ще се стремят да запазят работните си места и да осигурят просперитета на фирмата, в която работят. Затова ръководството ще гарантира интересите им чрез:

 • Адекватно заплащане на труда, съобразно постигнатите резултати.
 • Осигуряване на здравословна, безопасна и добра работна среда. Това се постига посредством съблюдаване на всички законови и нормативни изисквания чрез внедрена система в съответствие изискванията на стандарт БДС ISO 45001:2018.
 • Възможности за обучение и повишаване на квалификацията.
 • Стимулиране на инициативността и добрият микроклимат във фирмата.
 • Същевременно ръководството изисква от всички свои работници и служители да влагат максимум усилия, старание, инициативност и отговорност при изпълнение на трудовите им задължения.

Ръководството на  АКВАТЕК ООД защитава и интересите на собствениците на фирмата. То се стреми да развива стопанствеността и увеличава печалбите на фирмата. Ръководството се стреми да осигурява стабилно управление и перспективи за развитие.

Ръководството на  АКВАТЕК ООД изгражда политика на коректни и взаимноизгодни отношения със своите доставчици. Наш водещ принцип е да работим с качествени материали, добри проекти и нови технологии. Поради това имаме високи изисквания към нашите доставчици и държим да  изграждаме с тях дълготрайни отношения на партньорство и взаимно доверие.

Ръководството на  АКВАТЕК ЕООД има активна обществена позиция и се отнася отговорно към опазването на околната среда, съблюдавайки всички законови и нормативни изисквания чрез изградена и внедрена система в съответствие със стандарт БДС ISO 14001:2015

 • Извършваме непрекъснато наблюдение и правим оценка на аспектите на околната среда минимум веднъж годишно и при всяка промяна в технологията на работа и нормативната база.
 • Управляваме стриктно и ефективно въздействието върху факторите на околната среда, което оказваме с нашата дейност.
 • Следим и идентифицираме потенциалните рискове от нежелано въздействие върху околната среда и извършваме стриктен контрол върху това.
 • Имаме отговорно отношение към формираните от нашата дейност отпадъци и осигуряваме тяхното рециклиране или обезвреждане чрез лицензирани за това фирми партньори.
 • Грижим се да осигуряваме максимално добри условия за ефективно използване на енергията и природните ресурси.
 • Поставяме си ежегодни цели за подобряване на Системата за управление на околната среда и се грижим всички сътрудници да са информирани и ангажирани към тяхното постигане.

Ръководството на  АКВАТЕК ООД и сътрудниците й се стремят да откриват непрекъснато възможности за подобряването на дейността във фирмата по отношение на осигуряване здравето и безопасността при работа

 • Извършваме периодична оценка на риска по отношение на безопасността и здравето и предприемаме необходимите мерки за елиминиране на опасностите и намаляване на риска с цел предотвратяване злополуки, инциденти и увреждане здравето на нашите работници и служители.
 • Осигуряваме на нашите работници и служители  защитена и безопасна работна среда и осигуряваме всички необходими лични предпазни средства.
 • Стриктно спазваме законодателните изисквания по отношение на здравословните и безопасни условия на труд.
 • Извършваме периодичен мониторинг на Системата за безопасност и здраве и предприемаме мерки за осигуряване на всички необходими изисквания.
 • Поставяме си ежегодни цели за подобряване на Системата за здраве и безопасност при работа и се грижим всички сътрудници да са информирани и ангажирани към тяхното постигане.

Ръководството на  АКВАТЕК ООД насърчава своите работници и служители да съобщават за опасни ситуации, за да могат да се предприемат своевременно превантивни мерки и коригиращи действия. Работниците и служителите имат право да напуснат мястото при наличие на опасност и са длъжни да информират ръководството незабавно.

Спазването на Политиката по управление на качеството, околната среда и безопасните условия при работа се осигурява чрез ежегодно поставяне на конкретни измерими цели, за да се постигне ефективност на всички нива.

Ръководството на  АКВАТЕК ООД гарантира, че изложените по-горе принципи са известни на всички сътрудници на фирмата, че те разбират техния смисъл и значение и се стремят да изпълняват поставените им задачи в съответствие с тези принципи.

bg_BGBG
en_GBEN ro_RORO bg_BGBG